Buessiness Cooperation: service@seu.edu.cn
General Question: info@seu.edu.cn
Phone: +86 0512-65937403

Room 302, 3rd floor, Sanjiang Building, No. 399 Linquan Street
Suzhou Dushu Lake Higher Education Town, Suzhou industry park
Jiangsu province, China